Top Print

Regulamin sklepu

 

I. DEFINICJE

Sklep Internetowy, Sklep - serwis internetowy stanowiący własność firmy Top Print zarejestrowana przy ul. Obywatelskiej 115, w Łodzi, dostępniony pod adresem http://sklep.topprint.com.pl. Top Print ul. Obywatelska 115 94-104 Łódź, NIP 727-002-24-46 REGON 470697110.
Konsument - podmiot korzystający z sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
Użytkownik - osoba fizyczna bądź prawna, zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych , która po zarejestrowaniu posiada dostęp do Asortymentu oferowanego przez Sklep.
Transakcja - wszelkie umowy Kupna Sprzedaży zawarte pomiędzy Użytkownikami a Top Print.
Asortyment - rzeczy ruchome dostępne w Sklepie

Regulamin - niniejszy regulamin.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Użytkownikiem może być osoba fizyczna lub osoba prawna. Poprzez procedurę zarejestrowania się w Sklepie i akceptacji Regulaminu osoba fizyczna bądź prawna staje się Użytkownikiem. Korzystanie ze Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu. Administratorem Sklepu oraz sprzedawcą jest Top Print. Sposób przeprowadzenia Transakcji określa Regulamin. Na podstawie Regulaminu Stroną Transakcji może być tylko Użytkownik. Po wypełnieniu i przesłaniu do Top Print elektronicznego formularza rejestracyjnego, Top Print przesyła osobie dokonującej rejestracji potwierdzenie dokonania rejestracji. Z chwilą dokonania rejestracji i/lub akceptacji Regulaminu osoba zarejestrowana uzyskuje status Użytkownika. Wszelkie reklamacje dotyczące Transakcji wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do poinformowania sprzedawcy o tym fakcie - dostarczając pisemne oświadczenie osobiście lub przesyłając je na adres siedziby Sprzedawcy w terminie 10 dni od dnia odebrania zakupionego towaru. Klient jest zobowiązany do dostarczenia na własny koszt na adres siedziby sprzedawcy zwracanego towaru w terminie 14 dni od złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony sprzedawcy towar i jego opakowanie musi być w stanie nie zmienionym, kompletnym, nie noszącym śladów używania, chyba że zmiana wynika z czynności mieszczących się w granicach zwykłego zarządu. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za zwrócony towar w terminie 14 dni od otrzymania towaru zwróconego w drodze odstąpienia od umowy. Warunkiem otrzymania zwrotu pieniędzy jest zwrot towaru i jego opakowania na warunkach wskazanych wyżej, w wymienionym terminie. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie wyłącza uprawnień Użytkownika wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru oraz gwarancji producenta. Firmie Top Print przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie odebrania towaru zamówionego ze sklepu w terminie 3 dni od otrzymania powiadomienia iż towar został przygotowany do odbioru.

IV. REJESTRACJA

Warunkiem korzystania ze Sklepu jest rejestracja Użytkownika i akceptacja Regulaminu na zasadach określonych poniżej. Użytkownik wypełniając formularz oświadcza, że: a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, b) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. Użytkownik wypełniając formularz wyraża zgodę na wykorzystanie danych teleadresowych zawartych w formularzu do celów realizacji Transakcji. Użytkownik wypełniając formularz może wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Top Print swoich danych osobowych w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29. 08. 1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883). Użytkownik Sklepu samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania z Internetu i korzystania ze Sklepu.

V. REALIZACJA TRANSAKCJI

Poprzez klikniecie w ikonę "Zamów" Użytkownik akceptuje ofertę Asortymentu zgodnie z jego opisem i ceną oraz wyraża zgodę na realizację Transakcji w sposób określony Regulaminem. Zamówienia można składać drogą internetową przez 24 godziny na dobę przez cały rok pod adresem: http://sklep.topprint.com.pl. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla Stron Transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia. Użytkownik zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia. W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia lub ograniczenia sposobu płatności. Czas realizacji zamówienia jest zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosi od 1 do 10 dni roboczych.

Kupujący jest obciążany kosztami dostawy:

* w przypadku zamówienia towaru z dostawą do domu za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS - koszt wynosi 19,50 zł brutto;
* w przypadku zamówienia towaru do odbioru osobistego w siedzibie firmy kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów.

W przypadku niektórych artykułów, sklep zastrzega sobie prawo do ustalenia sposobu dostawy wyłącznie poprzez przesyłkę kurierską.

VI. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zobowiązany jest do informowania Top Print o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności o zmianach danych teleadresowych koniecznych do doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu e-mail oraz numeru telefonu pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane. Obowiązkiem użytkownika w przypadku złożenia zamówienia "odbiór w sklepie" jest odbiór towaru z wybranego salonu towaru w terminie 3 dni od otrzymania potwierdzenia e-mailem  lub telefonicznego potwierdzenia iż zamówienie jest gotowe do odbioru.

VII. SPOSÓB ZAPŁATY

Sklep przyjmuje następujące formy zapłaty:
a) za pobraniem - gotówką kurierowi przy odbiorze towaru do kwoty 5000 złotych. Powyżej w/w kwoty patrz punkt "b)".
b) przelewem bankowym (po zarezerwowaniu zamówionego towaru w naszym magazynie jest wysłany e-mail z numerem naszego rachunku bankowego:  46 1140 2017 0000 4102 1142 3755). Należy wykonać na niego przelew (wartość zamówienia + koszt wysyłki). Towar wysyłamy zaraz po zaksięgowaniu sumy na nasze konto.
c) gotówką w siedzibie firmy przy odbiorze towaru

Po uiszczeniu opłaty Użytkownik ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane pod warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji przez kuriera i sporządzenia przez niego protokołu reklamacyjnego lub przy zachowaniu przesłanek z art. 76 Ustawy o Prawie Przewozowym. Produkty posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Top Print zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie. Każdy Użytkownik Sklepu zostanie powiadomiony z 7-dniowym wyprzedzeniem o zmianie treści Regulaminu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej ogłoszenia. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia swojego konta Klienta oraz danych z bazy Klientów. Zlecenie realizowane jest na podstawie Regulaminu obowiązującego w dacie złożenia zamówienia. Top Print informuje, że pomimo dołożenia wszelkich starań, aby publikowane na witrynie informacje były aktualne, mogą pojawić się błędy w opisie oferowanych artykułów. Strona internetowa pełni charakter informacyjny.


W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 


Strona głównaStrona główna